Pri ťažkej nákladnej doprave trať často dosahuje svoje limity. Vysoké nápravové tlaky a množstvo nákladu neúmerne zaťažujú koľaj. Z tohto dôvodu sa švédsky prevádzkovateľ Trafikverket rozhodol v roku 2014 inštalovať podpodvalové podložky, pomocou ktorých bola dosiahnutá želaná pružnosť pre ťažkú nákladnú trať.

Podvalové podložky

Presvedčivý argument: Podpodvalové podložky v extrémnych podmienkach

 • Prvý významný projekt s podpodvalovými podložkami pre ťažkú nákladnú dopravu
 • Výrazné zlepšenie prevádzkovej životnosti a kvality traťového koľajového lôžka
 • Účinná ochrana tratí klasickej konštrukcie

Popis projektu

Trafikverket je švédska dopravná správa spadajúca pod vládu a je zodpovedná za dlhodobé plánovanie dopravného systému pre cestnú, železničnú, lodnú a leteckú dopravu, ako aj za výstavbu, prevádzku a údržbu štátnych ciest a železníc.

Pod jej správu patrí aj úsek ťažkej nákladnej železničnej trate spájajúcej švédske mesto Luleå a nórsky Narvik. Táto najsevernejšie položená elektrifikovaná trať na svete je dlhá viac ako 473 km a je prevažne používaná na dopravu ocele a peliet z baní v Kirune a Malmberget do prístavov na pobreží.

Vysoká frekvencia, vysoká tonáž

Okrem osobných a nákladných vlakov sú ťažké nákladné vlaky, patriace švédskej spoločnosti na ťažbu železnej rudy LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag), taktiež prevádzkované na tejto trati. Ťažké súpravy pozostávajúce až zo 68 vagónov s nápravovým tlakom 30 ton premávajú po juhovýchodnom úseku trate vo Švédsku rýchlosťou 60 km/h pri plnom zaťažení a rýchlosťou 70 km/h bez nákladu. Hmotnosť plne naloženého vlaku dosahuje približne 8 500 ton a impozantnú dĺžku takmer 750 metrov.

Zaťaženie nad rámec konštrukcie

Z dôvodu neustále rastúcej ťažby železnej rudy objem prepravy v posledných niekoľkých rokoch stabilne narastá. Nárast je očakávaný aj v budúcich rokoch. Problémom však je, že trať bola pôvodne postavená v 60-tych rokoch minulého storočia a bola navrhnutá pre nápravové tlaky do 25 ton. Napriek tomu od roku 2000 je na úseku medzi Narvikom a Kirunou povolená záťaž do 30 ton. Aj keď sa používajú vysokokvalitné koľajnice a podvaly z predpätého betónu, opotrebenie trate je nadpriemerné a následne dochádza k poškodzovaniu štrkového koľajového lôžka. Trafikverket hľadal riešenie na odstránenie uvedených slabín trate. Vďaka výrobkom Getzner sa podarilo nájsť riešenie.

Riešenie spoločnosti Getzner pre ťažkú nákladnú trať Malmbanan vo Švédsku

Riešenie spoločnosti Getzner

Podpodvalové podložky so špeciálnymi vlastnosťami

Getzner a Trafikverket úzko spolupracujú na niekoľkých projektoch so systémom hmota-pružina, na projektoch s rohožami pod koľajové lôžko, podpodvalovými podložkami, a tiež na spoločných výskumných projektoch. Odborníci v Trafikverket už vedeli, že podpodvalové podložky významne pomáhajú pri ochrane štrkového koľajového lôžka. Nikto však predtým nevedel, ako sa podpodvalové podložky prejavia v klimatických podmienkach za polárnym kruhom. Okrem už známeho cieľa použiť podpodvalové podložky na zvýšenie kontaktnej plochy medzi betónovým podvalom a kamenivom koľajového lôžka, sa hlavná požiadavka zamerala na rovnomerné rozloženie zaťaženia koľaje. Podpodvalové podložky, aké ponúka Getzner sú na podobné scenáre perfektne vhodné.

Podpodvalové podložky so špeciálnymi vlastnosťami

Plastické avšak pružné

Náročná úloha spočívala v spojení plastických a pružných vlastností materiálu. Plastickosť podpodvalových podložiek umožňuje čo najjemnejšie uloženie kameniva koľajového lôžka a je potrebná pre zväčšenie kontaktnej plochy medzi ložnou plochou podvalu a vrchnou vrstvou kameniva.

Riešenie Getzner pre Trafikverket preukázalo, že tieto dve vlastnosti nemusia byť v rozpore.

Pre Getzner bol odkaz jasný a zrozumiteľný: Potrebujeme skombinovať pružné a plastické vlastnosti do našich podpodvalových podložiek.

Betónové podvaly namiesto drevených podvalov

Počas renovácie trate medzi Gällivare a Koskullskulle Trafikverket naplánoval výmenu drevených podvalov za betónové podvaly s podpodvalovými podložkami. Na základe znalostí získaných z testovacích tratí a z medzinárodných skúseností, Trafikverket zvolil betónové podvaly s podložkami vyrobenými z materiálu Sylomer ®. Na betónové podvaly boli osadené podvalové podložky Getzner, typ SLB 2210G.

Malmbanan, Švédsko

Pôsobivé výsledky

Od roku 2014 bolo na približne 12 km trate inštalovaných asi 20 000 betónových podvalov s podložkami. Trafikverket preto očakáva výrazné zvýšenie dostupnosti trate a zároveň počíta s nižšími požiadavkami na údržbu.

Prvý významný projekt s podpodvalovými podložkami na tratiach s ťažkou nákladnou dopravou

Tento projekt je pre Getzner dvojitým úspechom. Okrem uspokojenia požiadaviek zákazníka je tento projekt prvým významným riešením pre ťažkú nákladnú dopravu v podmienkach za polárnym kruhom.

20 000 podpodvalových podložiek SLB 2210G

Výhody

 • Efektívna ochrana tratí klasickej konštrukcie
 • Zvýšená dostupnosť a ziskovosť
 • Nižšie požiadavky na údržbu
 • Výrazne nižšie náklady na životný cyklus
 • Vylepšená kvalita koľajového lôžka
 • Zníženie sklzových vĺn / vlnkovitosti koľajníc v oblúkoch s malým polomerom
 • Zníženie emisií vibrácií
 • Prevencia vzniku dutých miest pod podvalmi

Prehľad faktov a čísel

Dĺžka inštalovaného úseku:12 km
Prevádzkovateľ:Trafikverket
Použitý materiál:20 000 podpodvalových podložiek SLB 2210G
Nápravový tlak ťažkej nákladnej trate:30 ton

Download

Väčšia pružnosť pre ťažkú nákladnú trať Malmbanan vo Švédsku