Rekonštrukcia stanice Berlin-Schöneberg

Podštrkové rohože

20 rokov pred rekonštrukciou boli na železničnej stanici Berlín Schöneberg zabudované podštrkové rohože Sylomer®, od spoločnosti Getzner. V rámci údržby bolo kamenivo odstránené a podštrkové rohože odokryté. Po 20 rokoch prevádzkového zaťaženia neboli na podštrkových rohožiach opticky zistené žiadne poškodenia. Za účelom presnejšieho preskúmania zmien elastických vlastností bola odobraná vzorka rohože a zaslaná na podrobné merania do skúšobného laboratória do mesta Bürs.

Demontáž

Až v priebehu demontáže (obr. 2), bolo zistené, že v priestore stanice bola v roku 1993 položená podštrková rohož. Z tohto dôvodu neboli urobené žiadne opatrenia, ktoré by zabránili poškodeniu pružného materiálu nasadenými stavebnými strojmi. (Obr. 3) Napriek tomuto mimoriadne vysokému zaťaženiu bola rohož poškodená len na miestach, na ktorých prišlo k priamemu styku bagra s jej hornou vrstvou. Na žiadosť zákazníka boli v priebehu rekonštrukcie podštrkové rohože Sylomer® vymenené a nahradené novými Getzner rohožami typu Sylodyn® DN 619. (Obr. 4)

Meranie

Vzorky podštrkovej rohože boli vopred vysušené a stabilizované v klimatickej komore pri teplote 23° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %. Následné meranie elastických parametrov na skúšobnom zariadení (obr. 5) vykázali veľmi dobrú zhodu s krivkou z roku 1993.

Stanica Berlin-Schöneberg – Obr. 5) Hydro Plus testovacie zariadenie

Pre porovnanie sečnicová tuhosť bola určená z kriviek rokov 1993 a 2013 medzi tlakovými bodmi 0,02 N/mm² a 0,1 N/mm². Zistená odchýlka medzi rokmi 1993 a 2013 je iba -4,6 %. (pozri tabuľku nižšie). To znamená, že sečnicová tuhosť sa nachádza v bežnom rozsahu tolerancie +/- 15 %.

Podštrková rohož
Rok zabudovania1993
Miesto zabudovaniaBahnhof Berlin – Schöneberg
MateriálSylomer® D 220
Sečnicová tuhosť (1993)0,044 N/mm3
Sečnicová tuhosť (2013)0,042 N/mm3
Odchýlka-4,6 %

Aj pri sledovaní celkového priebehu kriviek ukazuje charakteristika pružnosti výraznú zhodu v relevantnej oblasti tlaku do 0,12 N / mm².

Porovnanie statickej tuhosti v roku 1993 a v roku 2013 ( po 20 rokoch)

Zhrnutie

Stavebné práce na železničnej stanici Berlín-Schöneberg umožnili po 20 rokoch prevádzkového zaťaženia demontovať podštrkovú rohož typu D 220 a preveriť jej funkčnosť. Dlhoročnú prevádzku, brzdenie a zrýchlenie vlakov v železničnej stanici a zaťaženie nespočetnými prejazdmi vlakov, podštrková rohož Sylomer® prekonala úplne bez poškodenia. Rohož bola na niektorých miestach poškodená len bagrom pri odstraňovaní štrku. Pri následne vykonaných podrobnejších meraniach statickej tuhosti v laboratóriu sa zistila odchýlka od pôvodného merania v roku 1993 iba – 4,6 %. Z toho vyplýva, že podštrková rohož by bola plne funkčná aj po 20 rokoch v rozsahu tolerancie +/- 15 % , ktorá je bežná pre elastoméry.

Na želanie zákazníka bola podštrková rohož Sylomer® nahradená rohožou Sylodyn ® USM typu DN 619.


Download